Javni natječaj za trenere

Sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: HASOSI), a na temelju Odluke Hrvatskog paraolimpijskog odbora (dalje u tekstu: HPO) o financiranju stručnog rada u projektu jačanja kapaciteta stručnog rada NSS, HASOSI raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za angažiranje trenera i voditelja sportske poduke na određeno vrijeme

Radno mjesto:

– trener – 2 izvršitelja – na određeno – 1 godina (s mogućnošću produljenja),

– voditelj sportske poduke – 1 izvršitelj – na određeno – 1 godina (s mogućnošću produljenja).

Mjesto rada:

– Grad Zagreb/Primorsko-goranska županija/Zadarska županija/Vukovarsko-srijemska županija/Osječko-baranjska županija.

Stručni uvjeti:

– trener – ispunjava uvjete za obavljanje poslova trenera propisane čl. 9. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19; dalje u tekstu: Zakon o sportu),

– voditelj sportske poduke – ispunjava uvjete za obavljanje poslova podučavanja osnovne tehnike atletskog sporta, a na temelju čl. 10. Zakona o sportu.

Opis poslova:

– primarno – rad s mlađim dobnim skupinama (do 18 godina),

– sudjeluje u organiziranju i provedbi kampova za mlade,

– sudjeluje u organiziranju i provedbi natjecanja iz kalendara HASOSI-ja,

– na raspolaganju je za odlazak na reprezentativne pripreme i natjecanja,

– obavlja stručne poslove pri matičnom klubu u svrhu i interesu razvoja sporta,

– programira i provodi treninge s atletičarima matičnog kluba (radno mjesto – trener),

– prema uputama, planu i programu trenera, podučava korisnike osnovnim tehnikama atletskog sporta (radno mjesto – voditelj sportske poduke),

– provodi godišnji program rada prema uputi i nalogu HASOSI-ja, a u suglasju s matičnim klubom,

– podnosi mjesečno izvješće o provedenim treninzima i ostalim aktivnostima koje se odnose na dodijeljene mu/joj radne zadatke,

– podnosi tromjesečno izvješće o provedenim treninzima i ostalim aktivnostima koje se odnose na dodijeljene mu /joj radne zadatke,

– provodi aktivnosti u cilju omasovljenja paraatletike na lokalitetu,

– prema potrebi aktivno surađuje s trenerima iz paraolimpijskog programa tijekom reprezentativnih priprema,

– obavlja i druge poslove i zadatke prema uputi i nalogu poslodavca a koji se odnose na razvoj paraatletike.

Ostale informacije:

Kandidati ne moraju imati radnog iskustva u paraatletici.

Poželjno je znanje engleskog jezika.

Potrebno je poznavanje rada na računalu, naročito rada u Office paketu (Word, Excel, Power Point).

Ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz čl. 13. Zakona o sportu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Natječaj se raspisuje za angažiranje stručnih osoba u županijama navedenim pod Mjesto rada.

Osoba se angažira za obavljanje stručnih poslova u paraatletici na određeno vrijeme od godine dana, uz obvezan probni rad od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, klub (članicu HASOSI-ja) u okviru kojega osoba djeluje ili će djelovati, te pisanu potporu/potvrdu kluba o mogućnosti osiguravanja korištenja odgovarajućim sportskim objektom za provođenje atletskih treninga, kao i općenito materijalno-tehničkih uvjeta za obavljanje poslova za koje podnositelj podnosi prijavu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– preslik dokaza o stručnoj spremi (diploma, svjedodžba).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na internetskoj stranici HASOSI-ja i u Narodnim novinama na adresu poslodavca: HASOSI, Zinke Kunc 3a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – trener/voditelj«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu će pisanim putem biti obavještena.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu HASOSI-ju za obradu osobnih podataka koji su navedeni u ispravama, a za potrebe provedbe postupka prijema u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od kandidature na raspisani natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici HASOSI-ja www.hasosi.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici HASOSI-ja.Skip to content